My Soup

Laat het niet in de soep lopen ! 
 

Algemene voorwaarden My Soup en delicatessen


 

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen My Soup en delicatessen en, hierna te noemen, ‘de Klant’ waarop My Soup en delicatessen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door My Soup en delicatessen zijn bevestigd.

2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.

3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW (etenswaar) tenzij anders vermeld.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. My Soup en delicatessen en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd is door My Soup en delicatessen.

8. Indien My Soup en delicatessen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat My Soup en delicatessen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 Reservering en totstandkoming overeenkomst

 

2.1

De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

2.2

Alle offertes en aanbiedingen van My Soup en delicatessen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.3      

De klant dient zijn reservering te plaatsen: mondeling, schriftelijk, telefonisch, per e-mail.

2.4      

De looptijd van een optie/offerte op een catering en/of bestelling is 4 weken.

2.5      

Reserveringen dienen uiterlijk 7 dagen voor de gewenste leverdatum in het bezit van My Soup en delicatessen te zijn. Dit betekent geen garantie tot acceptatie van het verzoek.

2.6

Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien My Soup en delicatessen een reservering schriftelijk of per e-mail bevestigd heeft. My Soup en delicatessen zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat de Klant deze reserveringsbevestiging ontvangen heeft. Indien de gewenste leveringsdag niet mogelijk is, zal My Soup en delicatessen een andere leveringsdag aan de klant aanbieden en bespreken of dit mogelijk is.

2.7

Dient een Klant een aanvraag in voor reservering binnen 7 dagen voor de gewenste leveringsdatum, dan zal My Soup en delicatessen haar best doen dit verzoek in te willigen indien mogelijk. Hieraan kunnen extra kosten zijn verbonden.

2.8

My Soup en delicatessen kan niet aan haar offertes of reserveringen of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of reserveringen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.9

De in een offerte of reservering of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.10

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn indicatief, totdat zij bij de totstandkoming van de overeenkomst door My Soup en delicatessen zijn bevestigd dan wel gelden ingevolge het bepaalde in artikel 2.6.

2.11

Een samengestelde prijsopgave door My Soup en delicatessen verplicht My Soup en delicatessen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes of reserveringen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3 Betalingsvoorwaarden en incassokosten

 

3.1

Klant is verplicht om na acceptatie van de bestelling door My Soup en delicatessen het totaalbedrag over te maken op de rekening van My Soup en delicatessen.

3.2

My Soup en delicatesse behoudt altijd het recht een aanbetaling van 50% op het totaalbedrag van haar klant eerder dan 5 dagen voor de leveringsdatum te verlangen, indien My Soup en delicatessen dit nodig acht voor de uitvoering van haar werkzaamheden voor de opdracht. Dit zal vermeld worden in de reservering of offerte. Het eventuele restant bedrag dient te worden voldaan à contant bij aflevering of binnen 3 dagen na leveringsdatum op de rekening van My Soup en delicatessen.

3.3

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum  betaald, dan is My Soup gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.

3.4

Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingen en My Soup en delicatessen over moet gaan tot het nemen van incassomaatregelen eventueel via een incassobureau, dan komen alle kosten, ter verkrijging van voldoening binnen of buiten rechte volledig voor rekening van de Klant.

3.5

Bij abonnementen wordt maandelijks een factuur gestuurd.

3.6

Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of    telefonisch te worden ingediend.


Artikel 4 Annuleringen

 

4.1

De ondergetekende offerte is bindend. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. De klant is verplicht per email of schriftelijk de overeenkomst op te zeggen. Het volgende geldt:

* Opzegging tot 7 dagen voor de afgesproken datum van levering is kosteloos.

* Bij opzegging van 6 dagen tot 48 uur voor de afgesproken datum van levering zal 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. Er vindt geen levering plaats.

*Bij annulering binnen 48 uur voor het tijdstip van levering is de klant gehouden het gehele bedrag van de overeenkomst te voldoen. Er vindt geen levering plaats.

4.2

My Soup en delicatessen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van My Soup en delicatessen kan worden gevergd dat Klant de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is My Soup en delicatessen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van My Soup en delicatessen kan worden gevergd.

4.3

Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is My Soup en delicatessen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.4

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van My Soup en delicatessen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

4.5

Indien My Soup en delicatessen op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 5 Levering, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging, producten

5.1

My Soup en delicatessen levert de catering op de afgesproken dag , zoals vermeld in de offerte. My Soup en delicatessen zal haar best doen om op afgesproken tijd te leveren. Echter, te late levering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.

5.2

My Soup en delicatessen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3

De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Dit betekent dat acceptatie van de levering betekent, dat My Soup en delicatessen de opdracht is nagekomen.

5.4

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is My Soup en delicatessen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen My Soup en delicatessen bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van My Soup en delicatessen op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

5.5

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan My Soup en delicatessen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.6

My Soup en delicatessen maakt gebruik van biologische en niet biologische ingrediënten en is gerechtigd om onder haar verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van haar producten gebruik te maken van (half)producten en ingredienten van derden.

5.7

* Bestellingen boven de 10 personen binnen een straal van 6 km rond Hoogwoud worden gratis bezorgd.

*Bij bestellingen onder de 10 personen binnen een straal van 20 km wordt € 0,35 per kilometer berekend.

* Bij bestellingen welke verder dan 20 kilometer worden bezorgd, wordt € 0,35 per kilometer berekend.

5.8

De bezorg- en ophaalkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Albrecht van Beierenstraat 6, Hoogwoud).

5.9

Wijzigingen in abonnementen moeten wederzijds uiterlijk 2 weken van te voren doorgegeven worden. (vakantie, opzegging e.d.)


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en Schade

 

6.1

Alle door My Soup en delicatessen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van My Soup en delicatessen zoals servies, etageres en aankleding, soepketel enzovoort.

6.2

Door My Soup en delicatessen geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.3

De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van verwacht mag worden om de eigendomsrechten van My Soup en delicatessen veilig te stellen.

6.4

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om My Soup en delicatessen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.5

Voor het geval My Soup en delicatessen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan My Soup en delicatessen en door My Soup en delicatessen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van My Soup en delicatessen zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

7.1

My Soup en delicatessen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de persoon door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar zijde.

7.2

De Klant vrijwaart My Soup en delicatessen voor claims van derden verband houdende als bedoeld in artikel 7.1.

7.3

Indien My Soup en delicatessen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden My Soup en delicatessen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is My Soup en delicatessen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van My Soup en delicatessen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

7.4

Indien er schade optreedt of iets kapot gaat aan het servies, etagères of aankleding veroorzaakt door De Klant en/of zijn gasten tijdens een opdracht, gelieve dit direct te melden en dient hetgeen dat schade heeft gekregen vergoed in geld te worden aan My Soup en delicatessen. My Soup en delicatessen rekent hiervoor alleen de aanschafprijs van hetgeen beschadigd is of kapot is gegaan. My Soup en delicatessen stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

7.5

Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste omgang hiermee.

7.6

Bij de levering van cateringen is de klant zelf verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de bestelling. Wanneer er niemand aanwezig is, en er is niets afgesproken over het afgeven van de bestelling op een andere adres, wordt de bestelling weer meegenomen en kan in overleg nog opgehaald worden bij My Soup en delicatessen.


Artikel 8 Overmacht

 

8.1

My Soup en delicatessen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop My Soup en delicatessen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor My Soup en delicatessen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. My Soup en delicatessen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat My Soup en delicatessen haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3

My Soup en delicatessen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, tenzij anders schriftelijk of per email is overeengekomen met de Klant. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4

Indien My Soup en delicatessen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is My Soup en delicatessen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 9 Privacy

 

9.1

My Soup en delicatessen hecht grote waarde aan integriteit. My Soup en delicatessen verzamelt uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vragen of met als doel het zo goed mogelijk uitvoeren van uw bestelling of voor het informatie versturen aan u in de vorm van email of per post of per telefoon. Alle gegevens die door My Soup en delicatessen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan My Soup en delicatessen geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.


Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 

10.1

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij My Soup en delicatessen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 
Kaart
Opbellen
E-mail